Bank jest to instytucja, zajmuję się przyjmowanie depozytów, prowadzenie rachunków, udzielanie kredytów itd. Jest to osoba prawna, działalność gospodarcza. Zadania, które spełnia, możemy podzielić na dwie czynności banków: sensu stricte oraz sensu largo. Czynności bankowe sensu stricte to między innymi prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wpłat pieniężnych na żądanie, udzielanie kredytów pieniężnych, udzielanie gwarancji i potwierdzeń kredytów. Czyli te do których bank ma wyłączność. Ponadto emitowanie papierów wartościowych, emisja instrumentów pieniądza elektronicznego i inne. Do czynności bankowych sensu largo zaliczamy takie działania jak udzielanie pożyczek pieniężnych, terminowe operacje finansowe, udzielanie poręczeń, przechowywanie przedmiotów w skrzynkach bankowych np. papierów wartościowych, biżuterii i innych wartościowych rzeczy. Inne tego typu czynności to np. operacje czekowe i wekslowe, których przedmiotem są warranty, nabywanie i zbywanie wierzytelności. Nad bankami funkcję nadzorczą sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

http://www.fasingenergia.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here